Stichting Rooi Hartsafe

Stichting Rooi Hartsafe

ANBI

Gegevens van SRH en SRS op website www.rooihartsafe.nl i.v.m. ANBI-schap:
Op reanimatiegebied zijn binnen Sint-Oedenrode drie organisaties actief, in volgorde van anciënniteit:

 • EHBO-vereniging
 • Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode (SRS)
 • Stichting Rooi Hartsafe (SRH)

De EHBO-vereniging in Sint-Oedenrode werd opgericht in 1938. De doelstelling, het verlenen van eerste hulp bij ongelukken en rampen, is veel breder dan alleen reanimatie.  De EHBO-vereniging gaf lange tijd alleen onderwijs aan de eigen leden, uitsluitend in de vorm van een volledige EHBO-cursus.

In 1985 werd een Werkgroep Reanimatie Rooi opgericht, als een onder de Nederlandse Hartstichting (NHS) vallende plaatselijke afdeling. Vanaf 30 september 2005 ging deze plaatselijke afdeling verder als zelfstandige Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode.  Als Reanimatiepartner ontvangt deze stichting hulp en ondersteuning van de NHS. 

In 2006 werd Stichting Rooi Hartsafe opgericht, met als doelstelling het plaatsen van AED’s en het organiseren van cursussen “reanimatie met AED”.

In 2007 werden de stichtingen SRS en SRH gecombineerd, met op de voorzitters na een gezamenlijk bestuur. Stichting Rooi Hartsafe beheert de AED’s en coördineert, Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode geeft alleen het reanimatie-onderwijs.

Met de EHBO-vereniging wordt nauw samengewerkt: EHBO en SRS hebben een gezamenlijke lesruimte gehuurd en gebruiken voor het reanimatie-onderwijs elkaars lesmateriaal. Enkele docenten geven les voor beide organisaties.

Stichting Rooi Hartsafe, dossiernr. KvK 17197001, opgericht 05-10-2006,ANBI

Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode  KvK 17182285, opgericht 30-09-2005, ANBI

Contactgegevens: 
Adres: Tartwijk 9, 5491 EH Sint-Oedenrode 
E-mail: info@rooihartsafe.nl

Bestuur: Stichting Rooi Hartsafe

 • P.T.M. (Piet) van Rooij, voorzitter
 • P.A.F.M. (Paul) Goemans, secretaris
 • A.A.H.J. (Angelique) van der Linden, penningmeester

Beloningsbeleid: De stichting wordt gedragen door vrijwilligers, die geen beloning ontvangen. Gemaakte onkosten kunnen bij de penningmeester worden gedeclareerd.

Financiën: Stichting Rooi Hartsafe kreeg bij de oprichting een solide financiële basis uit het liquidatiesaldo van een opgeheven gezondheidsstichting. Omdat de stichting geheel wordt gefinancierd vanuit sponsorgelden en donaties wordt uiterst terughoudend omgegaan met vergoedingen en uitgaven anders dan aanschaf en instandhouding van AED’s. 

Die reserve werd onder meer op de volgende manieren ingezet:

 • bij de aanschaf van AED’s door organisaties die een algemeen nut nastreven (zoals sport- en buurtverenigingen) is waar nodig tot maximaal de helft van de aanschafkosten van de AED betaald;
 • omdat verzekeren van de AED’s een uiterst kostbare zaak is, met daarbij een verplichting om de AED’s “binnen” te houden juist wanneer zij “buiten” het meeste nodig zijn (o.a. tijdens kermis en carnaval), heeft de stichting een voorziening voor reparatie of vervanging getroffen uit de niet-betaalde premies. 

Inkomsten van de stichting zijn:

 • jaarlijkse subsidie van de gemeente Meierijstad
 • marge bij de aanschaf van AED’s via Rooi Hartsafe
 • incidentele sponsoring

Uitgaven van de stichting zijn:

 • bijdragen bij de aanschaf van AED’s
 • vergoeding van “gratis cursussen” aan de cursusstichting
 • kosten van publiciteit
 • onderhoudskosten van AED’s

Doelstellingen: 

het binnen Sint-Oedenrode verbeteren van de overlevingskansen van personen met een circulatiestilstand door het ontwikkelen van een maatschappelijk draagvlak voor een daartoe strekkende werkwijze, het geven van voorlichting over defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) in noodsituaties;
het aanschaffen, plaatsen en in stand houden van AED’s en het adviseren bij aankoop, plaatsing en instandhouding van AED’s door anderen;
het coӧrdineren van de werving van vrijwilligers, van hun primaire opleiding en certificering tot AED-bediener en van de instandhouding van de behaalde certificaten.  

Financiële verantwoording 2023 voor SRH

Beleidsplan van de stichting Rooi Hartsafe
Nu de “dekking” van het AED-netwerk bijna voldoende is, met bijna 60 AED’s waarvan het merendeel permanent openbaar beschikbaar is, breekt  het stadium van consolidatie aan. Op enkele plaatsen zou nog een openbare AED kunnen worden geplaatst, maar dit is meer wenselijk dan noodzakelijk. Zulke “grijze vlekken” zijn er in enkele woonwijken. 

Dit betekent dat de werkzaamheden zich binnenkort kunnen beperken tot instandhouding,d.w.z. tot  controle, onderhoud en vervanging van elektroden, 9V-batterijen accu’s. Nadat een AED is ingezet bij een hartstilstand, kan deze worden uitgelezen en moet deze worden gecontroleerd. Aan de reanimisten wordt nazorg aangeboden.
Het maatschappelijk draagvlak zal worden uitgebreid, door verbetering van de website www.rooihartsafe.nl, door publiciteit via de lokale media (kranten, TV, gemeentegids), door aanwezigheid bij lokale evenementen en met lessen “AED in de klas” in het basisonderwijs. Met het laatste hoopt de stichting ook vandalisme t.a.v. de AED’s te voorkomen.  
Hoewel de AED-cursussen zijn uitbesteed aan Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode blijft Stichting Rooi Hartsafe actief in het werven van vrijwilligers.
Het waarschuwingssysteem via sms (voeger AED-Alert, nu HartslagNu) is in gebruik, maar vraagt regelmatig onderhoud.
(Vastgesteld in de bestuursvergadering op 13 maart 2012) 

Stichting reanimatie Sint-Oedenrode
Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode, dossiernr. KvK 17182285, opgericht op 30-09-2005, ANBI

Contactgegevens:
Adres: Oranje Nassaulaan 77, 5491 HD, Sint-Oedenrode
E-mail: srs@rooihartsafe.nl

Bestuur:

 • mevr. G. (Gerry) Jansma-Bijsterbosch, voorzitter
 • P.A.F.M. (Paul) Goemans, secretaris
 • A.A.H.J. (Angelique) van der Linden, penningmeester

Beloningsbeleid: De stichting Reanimatie Sint-Oedenrode wordt gedragen door vrijwilligers, die geen beloning ontvangen. Aan de docenten (vrijwilligers) wordt een vaste, marginaal kostendekkende vergoeding per lesavond verstrekt, als tegemoetkoming in de kosten van vervoer en van het gebruik van eigen lesmaterialen. Overige gemaakte onkosten kunnen bij de penningmeester worden gedeclareerd.

Financiën: 
De Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode kan volstaan met een beperkte financiële armslag, omdat veel kosten gedragen worden door de coördinerende Stichting Rooi Hartsafe. De cursusstichting vraagt in principe van de cursisten € 15 per lesavond. Voor zover mogelijk wil de stichting de herhalingslessen gratis verstrekken, door sponsoring.

Financiële verantwoording 2023 voor SRS

Inkomsten: 
cursusgelden, incidentele sponsoring.

Uitgaven:

huur van cursusruimte, aanschaf en onderhoud van reanimatiepoppen en oefen-AED’s en overige lesmaterialen.

Doelstelling: 
Het herkennen van een circulatiestilstand, met de inschakeling van professionele hulp.
Het geven van reanimatie-onderwijs met gebruik van een AED.

Beleidsplan van de stichting reanimatie Sint-Oedenrode
Als compagnon van Stichting Rooi Hartsafe en als Reanimatiepartner van de Hartstichting verzorgt de stichting de training van vrijwilligers in reanimeren (hartmassage + beademing) en defibrilleren met een AED.  Na de basisopleiding moeten de namens de Hartstichting gecertificeerde reanimisten jaarlijks een herhalingsles volgen om hun certificatie te behouden. De stichting streeft op termijn naar samenwerking met de lokale EHBO-vereniging, met behoud van de stichtingsstructuur, het Reanimatiepartnerschap en het ANBI-certificaat. De stichting overweegt de “verkoop” van cursussen te vervangen door een donateurschap dat recht geeft op een gratis basiscursus en gratis jaarlijkse herhalingslessen. De stichting besteedt de opgebouwde financiële reserve in de eerste plaats om eigen lesmateriaal aan te schaffen, zoals reanimatiepoppen, laptops, beamer met scherm, lesboekjes en overig cursusmateriaal.

Toekomstige schenkingen zullen na accumulatie tot tenminste € 1500 worden ingezet voor gratis herhalingslessen. In nauwe samenwerking met de Stichting Rooi Hartsafe verzorgt de stichting de basisopleiding “reanimatie met AED”, die ook verstrekt wordt bij aankoop van een AED via Rooi Hartsafe, en geeft de stichting de lessen “AED in de klas” op de basisscholen in Sint-Oedenrode. Samen met de Stichting Rooi Hartsafe onderhoudt de stichting een website www.rooihartsafe.nl.
(Vastgesteld in de bestuursvergadering op 13 maart 2012)

Scroll naar boven