Stichting Rooi Hartsafe

Stichting Rooi Hartsafe

Privacy beleid

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor zowel Stichting Rooi Hartsafe (SRH) als voor Stichting Reanimatie Sint Oedenrode (SRS) van  groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevensverwerkingen zijn voor zover vereist gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. Deze meldingsverplichting vervalt met het inwerking treden van de AVG.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De SRH / SRS  zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat De SRH / SRS de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt,  dan registreren wij persoonsgegevens van u.

De SRH / SRS verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. De SRH / SRS verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door het NRK:

  • om contact met u te kunnen opnemen;
  • om u informatie te sturen;
  • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie of geen oproep voor een hercertificering e-mail  van  de SRH / SRS wilt ontvangen kunt u een mailtje sturen aan info@rooihartsafe.nl of via de contactpagina, onder vermelding van ‘blokkering’ 

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De SRH / SRS  hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

Website en cookies

De SRH / SRS  maken bij het aanbieden van diensten geen gebruik van cookies. 

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

De SRH / SRS  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De SRH / SRS  heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen. 

Bewaren van persoonsgegevens

 De SRH / SRS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan Info@rooihartsafe.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op via info@rooihartsafe.nl of Stichting Rooi Hartsafe, Oranje Nassaulaan 77, 5491 HD Sint Oedenrode.

Scroll naar boven